110 câu hỏi phỏng vấn C#/.Net

Tổng hợp 110 câu hỏi phòng vấn .net thường gặp

Sự khác nhau giữa static readonly và const?

Const là hằng số được khởi tạo khi biên dịch chương trình.
Static readonly là hằng số được khởi tạo khi thực thi chương trình.

2. Sự khác nhau giữa các lớp Trace và Debug?

Trace dùng để theo dõi các hành động xảy ra. Nó hoạt động trong các đóng gói cả Debug lẫn Release. Trace là khả năng của chương trình tự đưa ra các thông tin về hành động của mình.
Debug dùng để tìm và sửa các lỗi trong chương trình. Nó chỉ hoạt động trong đóng gói Debug.

Sự khác nhau giữa “” và String.Empty?
  • “” sẽ tạo thêm 1 đối tượng khi làm việc với nó (so sánh, copy…)
  • String.Empty không tạo đối tượng nào cả. String.Emtpy nằm trong mscorlib. Khi kiểm tra 1 String có rỗng hay không nên dùng String.Length == 0 để có tốc độ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *