Tóm tắt nội dung ôn thi AWS-SAA : AIM & S3

📚[CHUYÊN MỤC: GÓC CHIA SẺ KIẾN THỨC]📚
Tóm tắt nội dung ôn thi AWS-SAA : IAM & S3
👉>> Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn <<👈
 
IAM – Identity Access Management
Thuật ngữ chính
 • Root account: Là account đăng ký với AWS, có toàn quyền access tất cả resource trên AWS.
 • Users: Là account được tạo ra bởi root account, chỉ được access các resource mà root account cho phép.
 • Groups: Một nhóm các user, user có thể kế thừa các permission được gán cho group
Policies:
 • Một JSON document, định nghĩa một set các permission.
 • Assign policy documment cho User/Group/Role để định nghĩa permission cho các thực thể đó
Roles:
 • Có thể tạo và assign role cho các resource trên AWS để định nghĩa permission cho các resource đó
 • VD: định nghĩa role full permission access S3 và gàn role cho instance EC2 => instance EC2 có toàn quyền thao tác với S3
Note
 • IAM là một global service (không apply cho một region cụ thể nào cả)
 • User mới tạo không có permission
 • User có 2 cách để access aws (có thể dùng 1 trong 2 hoặc cả , tùy vào admin set):
+ Programmatic access: dùng Access Key ID và Secret Access Key để access thông qua AWS API, CLI, SDK
+ AWS Management Console access: dùng username/password để login vào AWS Console
 • Chỉ có thể nhận được Access Key ID và Secret Access Key một lần duy nhất khi tạo user. Nếu bị thất lạc key, dùng root account để generate cặp key mới.
 • Enable Multifacter Authentication (MFA) trên root account: để login vào AWS Console, ngoài việc cung cấp email/password, cần cùng cấp thêm một mã code sinh tự động được thay đổi liên tục
 • Có thể setup rule yêu cầu thay đổi password sau một khoảng thời gian nào đó, độ dài tối thiếu của password, …
S3 – Simple Storage Service
Object-based storage
 • Max file size: 5TB
 • Unlimite storage
 • File được lưu trong bucket
 • Upload file thành cồng => trả về http code 200
 • Bucket name là global và unique
 • Normal url: https://{bucket-name}.s3-{region}.amazonaws.com`
 • Static website hosting url: http://{bucket-name}.s3-website-{AWS-region}.amazonaws.com
 • Có thể enable MFA Delete
Object-based storage
 • File được lưu dưới dạng object, gồm các thông tin:
+Key: tên object
+Value: data của file (một chuỗi các byte)
+Version ID: dùng cho versioning
+Metadata: thông tin về data của file (người tạo, nguồn download file, …)
Data Consistency Model
 • Read after write consistency for PUTS of new objects
+ Sau khi upload file mới, có thể đọc được ngay
 • Eventual consistency for overwrite PUTS and DELETES
+ Sau khi update hoặc xóa file, ngay sau đó đọc file có thể sẽ trả về version cũ
Guarantees
 • Availability: 99.99%
 • Durability: 99.999999999 (11 số 9)
Storage classes
 • Standard:
+ Lưu trữ trên nhiều AZ
+ Vẫn có thể hoạt động nếu 2 AZ down
IA (Infrequently Access):
 • Phù hợp với data ít được access nhưng vẫn yêu cầu tốc độ access nhanh
 • Rẻ hơn Srandard, tính phí mỗi lần request file
One zone – IA:
 • Tương tự IA class
 • Data chỉ lưu trên 1 AZ
Intelligent Tiering:
 • Tự động chuyển đổi storage class của object nhằm tiếp kiệm chi phí
 • Quyết định bởi tần suất access object
Glacier:
 • Giá thành rẻ
 • Thời gian get file có thể config từ vài phút cho tới 12h
Glacier deep Archive:
 • Storage class có giá thành rẻ nhất
 • Thời gian get file nằm trong khoảng 12-48h
Ngoại trừ One zone – IA, tất cả các class còn lại đều lưu file trên tối thiểu 3 AZ
Charges
 • Storage
 • Số lần request file
 • Storage management Pricing
 • Data transfer pricing
 • Transfer Acceleration
 • Sử dụng CloudFront để tăng tốc độ truyền tải file
 • Cross region replication pricing
Security & Encryption
Security:
 • Access Control List: set permission cho từng object trong bucket
 • Bucket Policies: set permisson cho toàn bộ object trong bucket
 • CORS: config cross-origin resource sharing
Encryption:
 • Encryption in Transit: Mã hóa dữ liệu khi di chuyển trên network (SSL/TLS)
 • Encryption at Rest: Mã hóa dữ liệu trên ổ cứng, sử dụng key để mã hóa file:
 • S3 Managed Keys (SSE-S3): key được quản lý hoàn toàn bởi amazon
 • AWS Key Management Service (SSE-KMS): người dùng quản lý key thông qua service của amazon
 • SSE-C: AWS dùng custom key của user để encryption
Version Control
 • Lưu lại tất cả version của một object ngay cả khi xóa object
 • Là công cụ backup hưu hiệu
 • Một khi enable Versioning, không thể disable, chỉ có thể tạm dừng
 • Có thể tương tác với Lifecycle rule
 • Có thể sử dụng MFA Delete
Lifecycle Management
 • Dùng để chuyển đổi storage class của các object một cách tự động
 • Có thể sử dụng với Versioning
 • Có thể set rule cho version hiện tại và version cũ
Cross region replication
 • Yêu cầu enable Versioning trên source và destination bucket
 • Source và destination bucket phải nằm trên 2 region khác nhau
 • File tồn tài trước khi enable CRR sẽ không được replicate
 • Delete file sẽ không replicate
 • Delete version của file sẽ không replicate
CloudFront
 • Content Delivery Nextwork (CDN) của Amazon
 • Edge Location: Nơi cache file, nằm tách biệt khỏi region
 • Origin: Nơi chứa file gốc (S3, EC2, ELB, …)
 • Distribution: Tên tập hợp các Edge Location
 • Distribution type:
 • Web distribution: dùng cho nội dung web
 • RTMP: dành cho Media Streaming
 • Có thể set thời gian cache TTL
 • Có thể yêu cầu clear cache trên Edge Location, mất phí
 • Dùng Invalidations setting để list file ko cache lên Egde Location (hình dung như .gitinore)
Snowball
 • Phục vụ cho việc transfer lượng data lớn lên tới petabyte
 • Data được vận chuyển bằng đường bộ thay vì thông qua internet
 • Có khả năng import/export data trên S3
Storage gateway
 • Service cho phép kết nối môi trường có sẵn của doanh nghiệp với storage infrastructure của AWS
 • Cung cấp đường truyền bảo mật, có khả năng scale và chi phí thấp
 • Storage Gateway types:
 • File Gateway: transfer file từ server người dùng tới S3 thông qua Network File System (NFS)
 • Volume Gateway: backup bất động bộ volume từ server người dùng, tạo thành EBS snapshot trên AWS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *